สัตว์พวกหนอนปล้อง

สัตว์พวกหนอนปล้อง หนอนปล้อง Annelid (ชื่อวิทยาศาสตร์: Annelid) เป็นไฟลัมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ไส้เดือนไส้เดือนทะเลและปลิงน้ำจืด อวัยวะภายนอกและภายในมีการทำซ้ำเป็นชุด ๆ ทั่วร่างกาย ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอย่างอิสระ มีปรสิตจำนวนน้อยผิวหนังปกคลุมด้วยหนัง

กำพร้าบาง ๆ มีต่อมที่สร้างเมือก มีท่อแข็งหรือเดือยในแต่ละปล้อง ช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายมีกล้ามเนื้อเป็นวงกลมและกล้ามเนื้อตามยาว ซีลอมแบ่งออกเป็นห้อง ๆ ตามลำตัวตามส่วนของร่างกาย การหายใจทางผิวหนังระบบขับถ่ายมีเนฟริเดียมคู่ละ 1 คู่นำของเสียไปตามท่อ เปิดสู่

ภายนอกระบบประสาทมีเส้นประสาทสมองคู่หนึ่งที่เชื่อมต่อกับเส้นประสาทส่วนกลางส่วนล่างซึ่งมีปมประสาทและเส้นประสาทย่อย มีเซลล์รับความรู้สึกและแสงระบบสืบพันธุ์มีทั้งแบบแยกส่วนและแบบแยกเพศ แต่ไม่สามารถแพร่พันธุ์ภายในตัวมันเองได้ต้องใช้หนอนตัวอื่นเพื่อผสมพันธุ์ด้วย

สัตว์พวกหนอนปล้อง เหล่านี้มีลำตัวยาวกลมเหมือนพยาธิตัวกลม แต่จะมีลักษณะปล้องเหมือนวงแหวนหลาย ๆ วงซ้อนกันมีผิวหนังเปียกเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างอิสระและอาศัยอยู่ในทะเลเช่นแม่น้ำบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำจืดเช่นสงกรานต์ (กระจุก) บางชนิดเป็นปรสิตดูดเลือดส่วน

อื่น ๆ เป็นอาหารเช่นปลิงน้ำจืดปลิง ดิน (ทาก) บางชนิดอาศัยอยู่ในดินเช่นไส้เดือนดิน

สัตว์พวกหนอนปล้อง

The segmental worms Annelid (Annelid) is a phylum of invertebrates including earthworms, sea earthworms and freshwater leeches. The external and internal organs are reproduced in series throughout the body, most of them live independently. There are a small number of parasites, the skin is covered with skin.

The thin orphan has glands that make up mucus. There is a hard tube or dowel in each segment It helps in the movement of the body, has circular muscles and longitudinal muscles. Sealom is divided into chambers according to the body according to the body parts. Skin respiration, excretory system, contains 1 pair of nephridium.

Outside of the nervous system, there are a pair of cranial nerves that connect to the lower central nerves with ganglions and sub nerves. There are sensory and light cells. The reproductive system is both modular and asexual. But cannot reproduce within itself; other worms have to be used to mate as well

Segmental worms These have a long, round body like roundworms. Rather, they look like multiple overlapping rings with wet skin to exchange gas in respiration. Blood sucking part

Others are food, such as freshwater leeches, earth leeches (slugs), which live in the soil, such as earthworms.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขอบคุณผู้สนับสนุน Google.com